?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "//www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 11ѡ5Ԥٷ: 昆明市城建投资开发有限责d?/title> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/htmls/css/module.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/htmls/css/content.css" /> <link rel="canonical" href="//www.shatg.icu/htmls/layer.html"/> <meta name="robots" content="noarchive"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div id="totle_holder"> <div id="top_holder"> <ul id="top_links"> <li class="lano"><a href="javascript:void(0)" onclick="SetHome(this,window.location)">设ؓ首页</a></li> <li class="lano"><a href="javascript:void(0)" onclick="AddFavorite(window.location,document.title)">加入收藏</a></li> <li class="lano"><a href="/htmls/contact.html">联系我们</a></li> </ul> <div id="flash"><embed src="/htmls/images/top.swf" width=1000 height=131 type=application/octet-stream quality="high" wmode="transparent"></embed></div> <ul id="nav_first"> <li class="lano"><a href="/htmls/index.html" onmouseover="document.getElementById('nav_second').style.marginLeft='20px';document.getElementById('nav_second').innerHTML = '<marquee scrollamount=2 direction=left><font color=#02595 size=4>昆明市城建投资开发有限责d司欢q您! 联系电话:0871-63195298 传真:0871-63195158</font></marquee>';">|站首页</a></li> <li class="lano"><a href="/htmls/list2_1.html?0000001_0001?000001.html" onmouseover="document.getElementById('nav_second').style.marginLeft='130px';document.getElementById('nav_second').innerHTML = '<li class="lano"><a href=/htmls/list2_1.html?0000001_0001?000001.html>公司?/a></li><li class="lano"><a href=/htmls/list2_2.html?0000001_0001?000001.html>l织架构</a></li><li class="lano"><a href=/htmls/list2_5.html?0000001_0001?000001.html>公司党组l介l?/a></li><li class="lano"><a href=/htmls/list2_6.html?0000001_0001?000001.html>公司工会基本情况</a></li><li class="lano"><a href=/htmls/list2_4.html?0000001_0001?000001.html>?合资)公司?/a></li>';" >公司介绍</a></li> <li class="lano"><a href="/htmls/list4.html?0000002_0001?000002" onmouseover="document.getElementById('nav_second').style.marginLeft='230px';document.getElementById('nav_second').innerHTML = '<li class="lano"><a href=/htmls/list4.html?0000002_0001?000002>公司动?/a></li><li class="lano"><a href=/htmls/list4.html?0000003_0001?000003>全国城投动?/a></li>';" >新闻动?/a></li> <li class="lano"><a href="/htmls/list5.html?0000004_0001?000004" onmouseover="document.getElementById('nav_second').style.marginLeft='340px';document.getElementById('nav_second').innerHTML = '<li class="lano"><a href=/htmls/list5.html?0000004_0001?000004>投融?/a></li><li class="lano"><a href=/htmls/list5.html?0000005_0001?000005>目理</a></li><li class="lano"><a href=/htmls/list5.html?0000006_0001?000006>土地一U开?/a></li><li class="lano"><a href=/htmls/list5.html?0000007_0001?000007>国有资񔽎理</a></li>';" >主营业务</a></li> <li class="lano"><a href="/htmls/list3.html?0000009_0001?000017" onmouseover="document.getElementById('nav_second').style.marginLeft='450px';document.getElementById('nav_second').innerHTML = '<li class="lano"><a href=/htmls/list3.html?0000009_0001?000017>招标公告</a></li><li class="lano"><a href=/htmls/list3.html?0000009_0001?000019>中标公示</a></li>';" >招投?/a></li> <li class="lano"><a href="/htmls/list.html?0000008_0001?000008" onmouseover="document.getElementById('nav_second').style.marginLeft='0px';document.getElementById('nav_second').innerHTML = '<marquee scrollamount=2 direction=left><font color=#02595 size=4>昆明市城建投资开发有限责d司欢q您! 联系电话:0871-63195298 传真:0871-63195158</font></marquee>'">企业文化</a></li> <li class="lano"><a href="/htmls/list3.html?0000024_0001?000025" onmouseover="document.getElementById('nav_second').style.marginLeft='660px';document.getElementById('nav_second').innerHTML = '<li class="lano"><a href=/htmls/list3.html?0000024_0001?000025>国家、地Ҏ?/a></li><li class="lano"><a href=/htmls/list3.html?0000024_0001?000026>公司规章制度</a></li>';" >政策法规</a></li> <li class="lano"><a href="/htmls/list.html?0000011_0001?000011" onmouseover="document.getElementById('nav_second').style.marginLeft='0px';document.getElementById('nav_second').innerHTML = '<marquee scrollamount=2 direction=left><font color=#02595 size=4>昆明市城建投资开发有限责d司欢q您! 联系电话:0871-63195298 传真:0871-63195158</font></marquee>'">人才招聘</a></li> <!--<li class="lano"><a href="javascript:void(0)" onclick="window.open('//220.165.15.143:88/index.asp')" onmouseover="document.getElementById('nav_second').style.marginLeft='0px';document.getElementById('nav_second').innerHTML = '<marquee scrollamount=2 direction=left><font color=#02595 size=4>昆明市城建投资开发有限责d司欢q您! 联系电话:0871-63195298 传真:0871-63195158</font></marquee>'">城投论坛</a></li>--> </ul> <div id="nav_second_holder" > <div id="nav_second"> <marquee scrollamount=2 direction=left><font color=#02595 size=4>昆明市城建投资开发有限责d司欢q您! 联系电话:0871-63195298 传真:0871-63195158</font></marquee> </div> </div> </div> <div id="middle_holder_without_left_nav"> <div id="content"> <h1>11ѡ5Ԥٷ:法律声明</h1> <div id="content_detail"> <P align=center> <a href="//www.shatg.icu/">11ѡ5</a> www.shatg.icu   <B><SPAN style="FONT-SIZE: 22pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-family: 宋体; mso-font-kerning: 0pt">法律声明<SPAN lang=EN-US><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal style="TEXT-INDENT: 28pt; mso-char-indent-count: 2.0"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-family: 宋体; mso-font-kerning: 0pt">h使用本网站(?<SPAN lang=EN-US><a href="//www.shatg.icu/" title="11ѡ5">11ѡ5</a></SPAN>Q?<SPAN lang=EN-US><A href="//www.昆明城投.com">//www.昆明城投.com</A></SPAN>Q前仔细阅读本法律声明,如您不同意有xƾ,请停止用本|站或Q何包含在本网站中的内宏V您一旦用本|站提供的内容,包括但不限于览|站信息、下载网站内宏V用网站提供的W三方网站链接等Q即表示您同意下列的各项条款?SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="TEXT-INDENT: 28pt; mso-char-indent-count: 2.0; mso-outline-level: 1"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-family: 宋体; mso-font-kerning: 0pt">一、版?SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="TEXT-INDENT: 28pt; mso-char-indent-count: 2.0"><SPAN class=lh151><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">本网站所刊蝲的所有内容均通过昆明市城建投资开发有限责d司(以下U“本公司”)的认可ƈ发布的。本|站包含的所有内容:文本、图形、图像等的所有权归属本公司及本网站的内容</SPAN></SPAN><SPAN class=lh151><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 14pt">/</SPAN></SPAN><SPAN class=lh151><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">信息提供者,受中国及国际版权法的保护。对本网站上所有内容的复制Q意指收集、组合和重新l合Q,本网站n有排他权q受中国及国际版权法的保护?/SPAN><SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="TEXT-INDENT: 28pt; mso-char-indent-count: 2.0; mso-outline-level: 1"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-family: 宋体; mso-font-kerning: 0pt">二、网站?SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="TEXT-INDENT: 28pt; mso-char-indent-count: 2.0"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-family: 宋体; mso-font-kerning: 0pt">除非相关法律法规许可或征得本公司同意Q本|站的信息及其Q何组成部分不得被重新~辑、复制、仿制、抄袭,或ؓM未经本公司允许的商业目的所使用。如果本公司定客户行ؓq法或有损本|站和本公司的合法利益,则本公司保留包括但不限于拒绝提供服务或采取相x律措施的权利?SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="TEXT-INDENT: 28pt; mso-char-indent-count: 2.0; mso-outline-level: 1"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-family: 宋体; mso-font-kerning: 0pt">三、链?SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="TEXT-INDENT: 28pt; mso-char-indent-count: 2.0"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-family: 宋体; mso-font-kerning: 0pt">本网站对W三方网站的链接仅ؓ您提供方便之用。本公司保留在Q何时间终止对W三方网站链接的权利。本|站对Q何与本站链接|站的内容不负责仅R?SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="TEXT-INDENT: 28pt; mso-char-indent-count: 2.0; mso-outline-level: 1"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-family: 宋体; mso-font-kerning: 0pt">四、网站运?SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="TEXT-INDENT: 28pt; mso-char-indent-count: 2.0"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-family: 宋体; mso-font-kerning: 0pt">如因pȝl护或升U的需要而需要暂停网l服务,本网站将可能事先进行通告。若因线路及非本公司控制范围外的g故障或其它不可抗力而导致暂停服务,于暂停服务期间造成的一切不便与损失Q本|站不负M责Q?SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="TEXT-INDENT: 28pt; mso-char-indent-count: 2.0; mso-outline-level: 1"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-family: 宋体; mso-font-kerning: 0pt">五、条ƾ修?SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="TEXT-INDENT: 28pt; mso-char-indent-count: 2.0"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-family: 宋体; mso-font-kerning: 0pt">本公怿留在M旉自行修改、增删本法律声明中Q何内容的权利。您每次d或用本|站时均视ؓ同意受当时有效的条款的制U?SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="TEXT-INDENT: 28pt; mso-char-indent-count: 2.0; mso-outline-level: 1"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-family: 宋体; mso-font-kerning: 0pt">六、法律责?SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="TEXT-INDENT: 28pt; mso-char-indent-count: 2.0"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-family: 宋体; mso-font-kerning: 0pt">本法律声明的制定、执行和解释及争议的解决均应适用中华人民共和国法律。双方因使用本网站所产生的争议,协商不成的,M一方可以向本公司所在地人民法院提v诉讼?SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P> </div> </div> </div> <div id="footer_holder"> <div id="footer_top"> <span id="friend_links"> 相关|站链接Q? <select name="select1" onchange="mm()"> <option value="#"></option> <option value="//www.km.gov.cn/structure/index.htm">昆明市政府公众信息网</option> <option value="//www.kmghj.gov.cn/">昆明市规划局|站</option> <option value="//kmland.km.gov.cn/">昆明市国土资源局</option> <option value="//www.km-jsw.com/new/">昆明市徏讑ֱ</option> <option value="//www.kmfgw.gov.cn/">昆明市发展改革委员会</option> <option value="//km.xxgk.yn.gov.cn/canton_model17/default.aspx?departmentid=10539">昆明市国有资产监督管理委员会</option> <option value="//www.kunming.cn/">昆明信息?/option> </select> </span> <span id="footer_links"> <a href="/htmls/list2_1.html?0000001_0001?000001.html">关于我们</a>    |    <a href="/htmls/layer.html">法律声明</a>    |    <a href="//www.shatg.icu/" title="11ѡ5">11ѡ5</a> </span> </div> <div id="footer_bottom"> <span id="copyrights">版权所?昆明市城建投资开发有限责d? Copyright © 2009 ynkmct.com All Rights Reserved </span> <span id="cert_number"> <a >备案P滇ICP?9007241?/a> </span> <span id="counter"> </span> </div> </div> </div> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "") ? "//js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = '//push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> <a href="//www.qfajcw.icu">pc28׬ģʽ</a> <a href="//www.qzjxbr.icu">pkȫȶƻ</a> <a href="//www.pytbtg.icu">pk10ƻ˹߼ƻҳ</a> <a href="//www.aelwjl.icu">Ϻƻ</a> <a href="//www.ngtmlr.icu">ƽФ</a> <a href="//www.wdngpb.com.cn">̬ӮǮ</a> <a href="//www.wqeqxw.com.cn">Фô漼</a> <a href="//www.yypkch.icu">ʱʱ˹ƻ</a> <a href="//www.sevkbx.icu">Ӯƻ</a> <a href="//www.luegix.cn">ν</a> <a href="//www.nnkhbn.com.cn">ȷֱ</a> <a href="//0250882.com.cn">͸100%ijŹ</a> <a href="//www.jgfsjx.icu">ըô</a> <a href="//www.ygvblz.cn">100</a> <a href="//www.tmzmwn.icu">ɽʱʱʱʱ</a> <a href="//www.lzvesu.icu">3Ʊƻ</a> </body> </html>